CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

A. Informació prèvia a la contractació

El contracte del prestador amb l’usuari per la compra dels seus productes, produiran tots els efectes jurídics, quan concorrin el consentiment i ela altres requisits necessaris per la seva validesa, establerts en la normativa vigent.

Els productes oferts pel prestador estan dirigits a consumidors finals. Per això us informem, a l’empara de la legislació vigent, que consumidor és tota persona física que no realitza una activitat comercial, i compra per consum propi.

D’altra banda, també poden accedir a aquest portal persones jurídiques i autònoms, això significa, que es regiran per la normativa específica per la compra de productes d’aquest tipus d’empreses.

Preus habituals i preus en “OFERTES ESPECIALS” publicats en la pàgina web https://www.probex.es

Els preus exposats en el portal podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen, en qualsevol moment. Per aquest motiu, informem per endavant, que en el web és possible, que apareguin en la pestanya “ofertes especials/rebaixats/packs”. Les ofertes romandran a la venta fins a la fi d’existències. Aquest fet es mostrarà en els preus corresponents en cadascun dels productes exposats al portal. Per aquest efecte, s’indicarà el preu d’oferta i el preu habitual ratllat, oferint una informació fidedigne i transparent en tot moment.

Tots els preus dels productes exposats en la present pàgina web duen inclòs l’IVA. La base imposable més l’IVA, el trobaran a la cistella de la compra al finalitzar la mateixa, en la factura final.

 

B. Informació al consumidor sobre l’exercici del dret de desistiment

L’exercici del dret de desistiment a l’empara del Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa del Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries , atenent al contingut de l’Article 68 “El dret de desistiment d’un contracte és la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, notificant-li així a la part contractant en el termini establert per l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap tipus”.

Això significa que l’usuari, persona física, pot exercir el dret a desistir del contracte subscrit amb el comerç, en termini de 14 (catorze) dies naturals sense necessitat de justificació alguna.

 

C. Exercici del Dret de Desistiment

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió per desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal certificat, o correu electrònic). Podrà utilitzar el model del formulari de desistiment que figura en aquest apartat.

Instruccions pel seu emplenament:
Dirigir la carta per correu postal certificat, o bé, per e-mail a les següents adreces disponibles a:

 • Per correu electrònic: info@probex.es
 • O bé, a través d’un escrit postal dirigit a : C/Guifré 787 – 08918 Badalona (Barcelona) – Espanya.
 • Telèfons de contacte: (+34) 93 387 71 08 (horari de 9 a 15 h)

IMPORTANT: Adjuntar una fotocòpia del seu D.N.I, o document acreditatiu de la seva identitat, indicant quin dret vol exercir, a l’empara de l’ Art.15-22 de la LOPD-GDD i l’Art. 11 RGPD, en relació a la identificació de l’usuari.

Model de formulari de desistiment ( només s’ha d’emplenar i enviar el present formulari si es desitja desistir del contracte):

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venta del següent bé: (dades imprescindibles), indicant les següents dades:

 • NOM DEL PRODUCTE
 • NOMBRE DE REFERÈNCIA I NOMBRE DE LA COMANDA

Imprescindible facilitar les següents dades personals, si no es deixa constància dels mateixos, entendrem que el dret de desistiment no podrà exercir-se:

 • Dades personals del consumidor.
 • Domicili del consumidor.
 • Signatura del consumidor.
 • Data de la signatura del document.

 

El termini de desistiment començarà a comptar a partir del dia que el comprador va rebre la comanda, o en el seu defecte, des que el venedor va tenir coneixement de la compra per part del client.

El dret de desistiment estarà subjecte a les següents condicions:

 • Al tractar-se de productes d’higiene personal i d’ús personal, únicament es podrà realitzar la devolució, en el cas que , el producte que s’ha sol·licitat sigui diferent del que li ha arribat, i sempre que no s’hagi desprecintat i a més, a l’albarà no coincideixi amb el producte de la comanda del client
 • Els productes d’una mateixa comanda s’han de tornar en el mateix enviament, i no s’acceptaran devolucions d’una mateixa comanda per separat.
 • Els productes hauran d’estar en el seu embolcall original i amb els precintes de garantia, en el seu cas.
 • No haver passat el termini dels 14 (catorze) dies naturals, des de l’acceptació de la compra
 • Si el producte no compleix amb les condicions descrites anteriorment, se li enviarà un correu electrònic, argumentant que no procedeix l’exercici del Dret de Desistiment.
 • El prestador podrà retenir l’import del reemborsament fins haver rebut la mercaderia.
 • Les despeses de devolució correran a càrrec del client, i s’haurà de contractar amb la mateixa empresa de paqueteria que la utilitzada en l’enviament.
 • Si el comprador observés a la recepció del paquet, que no estigués correctament tancat o el mateix presentés trencaments, el comprador haurà de deixar constància per escrit del fet en l’albarà d’entrega, i informar per e-mail info@probex.es en menys de 24 hores al prestador, per procedir a exigir les possibles reclamacions.
 • En cas que el client no realitzés reclamació alguna en les 24 hores següents a la recepció del producte, el prestador entendrà que es va rebre el paquet en correctes condicions, i no s’acceptarà cap reclamació per deteriorament del paquet..
 • No es podrà exercir el Dret de Desistiment per aquells encàrrecs realitzats de manera personalitzada per un únic client (mascaretes amb logos/noms marcats…)

 

D. Conseqüències del Desistiment

Si el Dret de Desistiment per part del client, és acceptat per part del prestador per haver complert tots els requisits legals, se li tornaran tots els pagaments rebuts per part del mateix, excloses les despeses d’entrega, sense cap retràs indegut , i a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte, sempre que hagi exercit del seu dret dins el termini legal dels 14 (catorze) dies naturals.

En el cas que el client exerceixi de Dret de Desistiment, correrà amb les despeses de devolució. A més per evitar danys en el producte haurà d’utilitzar la mateixa empresa de paqueteria de l’enviament.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari, de manera raonada. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte les despeses d’enviament que seran a càrrec del client.

El client en exercir el dret de desistiment, quan es retornin els béns a aquest, si aquests sofrissin una deterioració o un canvi en la naturalesa o destinació de l’ús d’aquests, el client haurà d’assumir el cost de la reparació, que suposi restablir els béns per al seu ús inicial.

2. COMANDES I COMPRES

 

El Prestador facilita de manera clara i comprensible, la informació veraç i suficient sobre les característiques dels seus productes, en particular sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques. És per això, que els productes que es posen a la venda ofereixen la màxima garantia, tant des del punt de vista tècnic, com a legal.

El servei de compra on-line a través del portal queda regulat en les presents Condicions Particulars, sotmetent la compra de productes a les següents particularitats:

 • Els usuaris contractants han de ser majors de 18 anys.
 • Les comandes del portal seran prèviament sol·licitats, pel client, al titular de la web, mitjançant el seu accés a la cistella de la compra.
 • Una vegada realitzada la sol·licitud de la compra per part del client, serà confirmat per escrit per un mitjà digital i en un compte de correu electrònic facilitada pel client.
 • Confirmat la comanda s’indicarà el preu a pagar pel client, en la fulla de comanda juntament amb els impostos i els ports corresponents.
 • Enviada la confirmació de la comanda per part del venedor, s’entendrà celebrat el contracte i s’executarà el mateix d’acord amb les condicions generals de contractació especificades en el punt quatre.

3. PREUS DELS PORTS​

 

Els productes i despeses d’enviament del present portal es distribuiran en els següents llocs:

El preu dels ports és el següent:

 • Espanya Peninsular: Comandes fins a 99€: 3,90€ de despeses d’enviament (IVA no inclòs). Comandes des de 100€, enviaments gratis.
 • Illes Balears: Comandes fins a 499€: 20€ de despeses d’enviament (IVA no inclòs). Comandes des de 500€, enviaments gratis.
 • Illes Canàries: Comandes fins a 499€: 40€ de despeses d’enviament (IVA no inclòs). Comandes des de 500€, enviaments gratis.

 

L’empresa de paqueteria que s’utilitzarà per al repartiment dels productes exposats en el present portal és:

GLS (https://www.gls-spain.es/es/)

El Prestador es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel·lació, en qualsevol moment del servei.

El Prestador es reserva el dret a rebutjar aquelles compres que no superin els controls de seguretat establerts en els seus sistemes de comerç electrònic, i en els sistemes de seguretat dels prestadors de serveis de pagament, que hagi contractat per a la gestió dels pagaments en aquest Portal.

Formes d’enviament i terminis de lliurament:

– Les comandes s’han de realitzar abans de les 13h perquè puguin ser enviats en el mateix dia. A partir d’aquesta hora, passaran a ser tramitats l’endemà per a la seva expedició, començant a comptar el còmput des de la recepció, per al seu enviament.

– Queden exclosos els dissabtes, dies festius i festes locals. Només en cas de tenir-los en estoc. Per a comandes no disponibles en estoc, el termini serà com a màxim 30 dies o, en cas que sigui superior, informarem el client del nou termini estimat.

– La confirmació de pagament donarà inici al compromís del servei: Les transferències bancàries triguen entre 24-48h a ser confirmades. Una vegada transcorregut aquest període de temps, s’inicia el còmput dels terminis per al lliurament.

– No s’admetran enviaments a apartats de correus.

– El Prestador garanteix l’elaboració de la comanda sempre que hi hagi existències en estoc, el dia de l’arribada d’aquest, o el dia que es rebi el pagament.

– Es procedirà el lliurament al transportista de totes aquelles comandes que es formalitzin, l’endemà hàbil de la sol·licitud de la comanda, i tret que es realitzin en dissabtes, diumenges i festius, i en aquest cas la comanda es tramitarà el primer dia laborable.

– El Prestador es reserva el dret a variar el tipus d’enviament i la companyia, per la qual s’efectua el transport de la mercaderia, sempre que, no suposi un perjudici manifest per al client.

– S’informa l’usuari que en el moment del lliurament de la mercaderia, si el mateix estigués absent, i s’hagués de realitzar un segon lliurament en el domicili del client, els ports seran del seu compte i càrrec exclusiu, o bé, haurà d’acudir a la delegació de l’empresa de repartiment que li correspongui per proximitat, per a procedir a la recollida de la comanda.

4. MITJANS DE PAGAMENT ​

 

Per al procés de pagament, s’utilitzen els serveis de tercers aliens al mateix i, en particular els serveis de pagament següents:

 • PAY-PAL
 • Targeta VISA, MASTERCARD I DISCOVER
 • Transferència bancària

Tots els mitjans de pagaments, es realitzen a través del sistema electrònic de passarel·la de pagament, de l’entitat financera Banc Santander, que funciona com un terminal de punt de venda virtual. El prestador d’aquest servei sol·licitarà a l’usuari determinats dades per a realitzar el pagament, conforme a les modalitats de pagament que aquest ofereixi.

Una vegada finalitzat el procés de pagament amb èxit, el contracte s’entendrà celebrat i el Prestador confirmarà tal contractació per correu electrònic, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Servei d’atenció al client:

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, en tractar-se de contractes fora d’establiment mercantil, el prestador, posa a la disposició dels seus clients un mitjà d’informació veraç i econòmic.

Dirigir la carta per correu postal certificat, o bé, per e-mail en les següents adreces disponibles a RIDO:

 • Per correu electrònic: info@probex.es
 • O bé, mitjançant un escrit postal dirigit a: C/Guifré 787 – 08918 Badalona (Barcelona) – Espanya.
 • Telèfons de contacte: (+34) 93 387 71 08 (horari de 9 a 15 hores)

IMPORTANT: Adjuntar una fotocòpia de la seva D.N.I., o document acreditatiu de la seva identitat, indicant quin dret vol exercir, a l’empara dels Art.15-22 de la LOPD-GDD i Art. 11 RGPD, en relació a la identificació de l’usuari.

Una vegada finalitzat el procés de pagament amb èxit, el contracte s’entendrà celebrat, i el prestador confirmarà tal contractació per correu electrònic, en un termini màxim de 24 hores.

Servei d’atenció al client:

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, en tractar-se de contractes fora d’establiment mercantil, el prestador posa a la disposició dels seus clients un mitjà d’informació veraç i econòmic, indicat en l’apartat anterior.

5. DEVOLUCIONS I CANVIS DE PRODUCTES

 

La política de lliurament de les comandes i els possibles canvis de productes es regiran per les següents regles:

 1. El Prestador es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel·lació, en qualsevol moment del servei.
 2. El Prestador no es fa responsable dels possibles errors que puguin derivar-se per fallades del sistema informàtic, o bé, per les pròpies equivocacions humanes que es poguessin ocasionar, en la facturació, venda dels productes o comunicació comercial. I en aquest cas, es rectificaran de manera objectiva, sense que doni lloc a indemnitzacions ni pagaments addicionals al client, i s’oferirà a l’usuari la possibilitat de realitzar una nova comanda o desistir d’aquest, retornant els diners, al client, que hagués abonat en la compra inicial, en el seu cas.
 3. Si per causes no atribuïbles al Prestador o força major, es posés a la venda un producte no disponible en estoc, el mateix es compromet a actuar de bona fe i oferir a l’usuari una de les següents possibilitats:
  – Reemborsar la quantitat que el client hagués abonat pel producte comprat, sense cap mena d’indemnització a aquest, a través del mateix mitjà pel qual s’ha realitzat el pagament.
  – Substituir per un altre model, d’igual qualitat i valor, disponible en estoc, previ consentiment per part del client.
  – Si hi hagués possibilitat de disposar del mateix producte, en un termini posterior, enviar-lo en un nou terme de lliurament, pactat prèviament amb el client. Sinó se li retornaria l’import abonat al client, en cas de no estar conforme.
 4. Tots els objectes del Prestador adquirits pels Usuaris en la present pàgina web compten amb la garantia legal pròpia dels béns al consum, això és, la seva conformitat amb la seva descripció en el Portal i amb les presents Condicions Particulars.

6. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I REGISTRE

 

Abans de la contractació, el client tindrà a la seva disposició en el portal la informació relativa als tràmits que han de seguir-se per a la celebració del contracte electrònic de compravenda de productes o serveis a través del Servei.

El procediment de compra on-line consta de diverses fases:
1ª Fase: Triar els productes de la compra per part de l’usuari, i afegir-lo a la “cistella de la compra”.
2ª Fase: L’usuari ha d’Iniciar la sessió, si escau, procedint a emplenar el formulari de dades personals i identificatives donant-se d’alta, acceptant les condicions de compra i política de privacitat.
3ª Fase: Pagament, on constaran tots els imports a cobrar, mitjans de pagament, inclosos els impostos i els ports.
4ª Fase: Confirmació de la comanda per part del prestador, moment en què es perfecciona el contracte a l’empara de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
5ª Fase: Enviament dels productes triats per l’usuari, que correspon al venedor.

Per al procés de compra on-line se li requeriran les dades que siguin necessaris per a realitzar l’execució i control de la compra, inclosos el lliurament del producte i el pagament del preu.

Les dades de facturació seran aquells que constin en el registre de l’usuari. El Prestador no es responsabilitza dels errors comesos per l’usuari en les dades que ens faciliti per a la realització de la compra, devent l’usuari prestar especial atenció en l’emplenament dels formularis i sense perjudici de la possibilitat de corregir aquestes dades després de la realització de la compra.

Si l’usuari introdueix dades errònies durant el procés de compra i la seva correcció dóna lloc a despeses, el Prestador es reserva el dret a carregar a compte de l’Usuari aquests despeses o a anul·lar la compra sol·licitada.

Per a modificar les seves dades de registre, podrà dirigir-se a RIDO:

 • Per correu electrònic: info@probex.es
 • O bé, mitjançant un escrit postal dirigit a: C/Guifré 787 – 08918 Badalona (Barcelona) – Espanya.
 • Telèfons de contacte: (+34) 93 387 71 08 (horari de 9 a 15 hores)

IMPORTANT: Adjuntar una fotocòpia de la seva D.N.I., o document acreditatiu de la seva identitat, Indicant quin dret vol exercir, a l’empara dels Art.15-22 de la LOPD-GDD i Art. 11 RGPD, en relació a la identificació de l’usuari.